Tagged: chọn bạn

thay co1 620x340 - Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt Hướng dẫn Tiểu sử tóm tắt I. Mục đích, yêu cầu của văn bản tiểu sử tóm tắt: 1. Khái niệm: – Tiểu sử tóm tắt là văn bản thông tin một cách khách...

photo 0 1510200251964 620x340 - Dàn bài: nghị luận về tính tự lập

Dàn bài: nghị luận về tính tự lập

Dàn bài: nghị luận về tính tự lập Hướng dẫn Nội dung: Thế nào là tính tự lập? Biểu hiện của tính tự lập: Vì sao phải rèn luyện tính tự lập? Rèn luyện tính tự lạp như thế nào?...

nguoi che ta ma che phai la thay ta 720x340 - Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: "Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy".

Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”.

Suy nghĩ về câu nói của Tuân Tử: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta, người khen ta mà khen phải là bạn ta, những kẻ vuốt ve, nịnh bợ ta chính là kẻ thù của ta vậy”...