Suy nghĩ về đạo lí: Uống nư­ớc nhớ nguồn 

You may also like...