Suy nghĩ về câu nói: “Ngọc bất trác, bất thành khí. Nhân bất học, bất tri lí”

You may also like...